Werkwijze


De werkwijze bestaat uit integratieve counseling / coaching en klassieke hypnotherapie ten behoeve van het plaatsen van een virtuele maagband (HypnoBand) en/of het begeleiden van het proces van gewichtsverlies. Indien de cliënt een contra-indicatie heeft voor een HypnoBand, zal een ander begeleidingstraject worden gestart.

In het eerste gesprek na aanmelding voor een HypnoBand wordt gekeken of dit geschikt is voor de cliënt. Dit kan in het informatiegesprek zijn of, indien direct een eerste sessie wordt afgesproken, in het eerste gesprek. Er zijn daarna drie mogelijkheden:

1. De cliënt start met het traject voor plaatsing en onderhoud van de virtuele maagband. Dit traject bestaat uit 5 sessies en een eventueel informatiegesprek.
2. De cliënt start met een ander traject voor gewichtsvermindering. Dit traject bestaat uit tenminste 4 sessies en een eventueel informatiegesprek. Het aantal sessies van dit traject ligt gemiddeld tussen de 4 en 8 sessies, afhankelijk van de situatie.
3. De cliënt en / of hulpverlener besluit(en) om niet samen verder te gaan.

De werkwijze bestaat uit integratieve counseling / coaching en/of klassieke hypnotherapie en het gebruik van een tweetal audio-opnames voor thuis.

De sessies hebben een duur van 60 minuten of zoveel langer als door Carans Counseling en Coaching nodig wordt geacht.
Na afloop van de eerste sessie zullen de 4 vervolgafspraken gepland worden. Verplaatsen of annuleren is mogelijk indien dit ten minste 48 uur van tevoren wordt vermeld bij Carans Counseling en Coaching.
Regelmatig zullen (tussentijdse) evaluaties plaatsvinden om te zien hoe het traject verloopt en of er nog bijstelling nodig is.

De sessies vinden eens twee, drie of vier weken plaats bij Carans Counseling en Coaching,
Marktplein 2, 1421AC Uithoorn.

Tarief en betaling


De cliënt gaat akkoord met de volgende tariefstelling:
1. Bij een HypnoBand:
699 euro te voldoen direct na afloop van de sessie (liefst) per pin. De cliënt gaat akkoord met een tariefstelling van 699 euro voor 5 sessies (139,80 euro per sessie) welke in de eerste sessie liefst per pin of contant betaald wordt. Indien meerdere sessies nodig of gewenst zijn, bedragen de kosten 88 euro per extra sessie, welke in deze sessie(s) per pin of contant betaald wordt.
Bij beëindiging van de begeleiding vanuit de cliënt zal er geen teruggave zijn van geld voor de eventuele nog niet afgenomen sessie(s) - zie 'Beëindiging samenwerkingsovereenkomst'.

2. Bij een ander traject van gewichtsvermindering: 88 euro per sessie (99 euro per sessie indien er sprake is van een avondafspraak, ingaande vanaf 18.00 uur en 111 euro per sessie indien de afspraak in het weekend plaatsvindt) welke direct na afloop van de sessie per pin wordt betaald (ook de eerste sessie). Avond- en weekendafspraken zijn slechts incidenteel en in uitzonderlijke gevallen mogelijk. Carans Counseling en Coaching is hierin bepalend en kan zonder opgaaf van reden weigeren om een avond- of weekendsessie af te spreken.

Indien er sprake is van een informatiegesprek, dan bedraagt het te factureren bedrag
50 euro welke in mindering wordt gebracht bij een traject met HypnoBand. Indien voor andere begeleiding wordt gekozen om gewicht te verminderen, zal geen verrekening plaatsvinden.

Algemene betalingsvoorwaarden


 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de hulpverlener en de cliënt.
 2. Afspraken dienen uiterlijk 48 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd worden. Bij niet tijdig annuleren voor de afspraak, is de hulpverlener gerechtigd de gereserveerde tijd naar alle redelijkheid en billijkheid aan de cliënt extra in rekening te brengen à 88 euro per gemiste sessie.
 3. Bij afmelding van een afspraak binnen 48 uur om een nieuwe afspraak te maken of wanneer de cliënt niet komt opdagen op de afgesproken tijd, zal de (geannuleerde) afspraak gefactureerd worden indien geen nieuwe afspraak gemaakt wordt door de cliënt of wanneer de cliënt niets meer van zich laat horen.
 4. De door de hulpverlener aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling, dienen door de cliënt binnen 14 dagen na datum van de factuur te zijn betaald.
 5. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na factuurdatum heeft betaald, is de cliënt in verzuim zonder dat daartoe en nadere ingebrekestelling is vereist en brengt de hulpverlener rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van de hoofdsom zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen.
 6. Bij niet betalen binnen 14 dagen na factuurdatum kan de hulpverlener de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen nog niet aan de betalingsherinnering, dan is de hulpverlener gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor rekening van de cliënt.
 7. Bij een betalingsachterstand is de hulpverlener gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

Verhindering


Indien verhinderd dient een afgesproken sessie
48 uur van tevoren te worden afgemeld. De hulpverlener kan de kosten voor deze gemiste sessie naar redelijkheid en billijkheid in rekening brengen wanneer de cliënt zich niet of niet tijdig heeft afgemeld. Indien de gemiste sessie een sessie van de HypnoBand is, zal 88 euro extra in rekening worden gebracht.

Bij afmelding van een afspraak binnen 48 uur om een nieuwe afspraak te maken of wanneer de cliënt niet komt opdagen op de afgesproken tijd, zal de (geannuleerde) afspraak gefactureerd worden indien geen nieuwe afspraak gemaakt wordt door de cliënt of wanneer de cliënt niets meer van zich laat horen.

Privacyreglement, geheimhouding en klachtenregeling


 • Carans Counseling en Coaching voldoet aan de wettelijke eisen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Voor het opvragen en bewaren van persoonlijke gegevens heeft Carans Counseling en Coaching een privacy-protocol.
 • Cliënt gaat ermee akkoord dat zijn / haar casus geanonimiseerd kan worden ingebracht en besproken in intervisie en/of supervisie. De intervisanten en/of supervisor hebben uitsluitend indirect zicht op de inhoud en vorm van de uitgevoerde counseling-coaching, evenals op het effect daarvan. De hulpverlener, alsmede collega’s, zijn gehouden aan de beroepscode en de beroepseed van geheimhouding.
 • Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring aan derden (artsen) overhandigd of medegedeeld.
 • Wanneer de cliënt feedback heeft over de hulpverlener en/of de vorm van de behandeling, benadering of aanpak, zal de cliënt dit als eerste aan zijn hulpverlener zelf willen mededelen. Wanneer dit niet leidt tot een genoegzame oplossing kan de cliënt zich met de vraag, feedback of de klacht uitsluitend en schriftelijk wenden tot de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) waarbij de hulpverlener is aangesloten. Zij laten de klachtenfunctionaris vervolgens contact met de cliënt opnemen. Deze informatie zal door alle betrokkenen partijen vertrouwelijk worden behandeld.
 • Carans Counseling en Coaching houdt zich aan het vastgestelde klachtenreglement van de beroepsvereniging Nederlandse Federatie gezondheidszorg. Dit reglement kunt u opvragen bij Carans Counseling en Coaching. Meer informatie met betrekking tot klachten kunt u hier vinden.

WGBO (Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst)


Op 1 april 1995 is de wet WGBO in werking getreden. Deze wet versterkt de positie van
de cliënt ten opzichte van artsen, paramedici en andere hulpverleners. In de wet WGBO is
onder meer geregeld:
 • recht op informatie;
 • toestemmingsvereiste voor een behandeling;
 • de plicht om een cliëntendossier aan te leggen;
 • recht op inzage door de cliënt in dit dossier;
 • geheimhouding van cliëntgegevens.
De hulpverlener houdt zich aan de bepalingen van de WBGO en de ethische en overige beroepscode die op zijn professie van toepassing is.

WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg)


Alle hulpverleners, aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, zijn
gehouden aan de Wkkgz. Binnen deze wet is vastgelegd dat hulpverleners een klachtenfunctionaris moeten aanstellen en zijn aangesloten bij een door de overheid erkende geschillencommissie. Meer informatie hierover is te lezen op:
https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html

Aansprakelijkheid


De hulpverlener is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat de cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat de cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts / specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.

Eigen risico


De behandelaar mag zonder toestemming van de cliënt geen behandeling verrichten. Met het invullen en ondertekenen van deze samenwerkingsovereenkomst stemt cliënt er mee in dat een behandeling met hypnose kan plaatsvinden.

De cliënt kan geen rechten ontlenen aan resultaten die voortvloeien uit de behandeling en is op de hoogte van de mogelijkheden en de beperkingen van de behandeling hypnose. De behandelaar kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor het eventueel uitblijven van resultaten of, hoe ondenkbaar ook, voor negatieve gevolgen voortvloeiend uit deze werkwijze.

Hypnose is niet geschikt om medische diagnoses te stellen of ziektes te behandelen. Het is bij uitstek geschikt om naast de reguliere gezondheidszorg te functioneren en niet in plaats daarvan. Daarom wordt het op prijs gesteld dat de huisarts en/of medisch specialist op de hoogte is van de klachten en het voornemen om hypnose complementair toe te passen.

Ongeneeslijke ziekten kunnen met behulp van hypnose niet weggenomen worden. De behandelingen kunnen wel een positieve bijdrage leveren in de ondersteuning van de gezondheid en het welbevinden van de cliënt.

Voorgeschreven medicatie mag nooit zonder overleg met de huisarts en/of medisch specialist veranderd of geheel achterwege gelaten worden. Bij twijfel, in welke vorm dan ook, dient de cliënt contact op te nemen met de huisarts of de medisch specialist.

De cliënt is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid.

Het gebruik van de audio-opnames zijn voor eigen risico. Carans Counseling en Coaching aanvaard geen enkele verantwoordelijkheid voor welke schade dan ook als gevolg van de audio-opnames. De audio-opname mag
niet gebruikt worden bij deelname aan het verkeer of bij het uitvoeren van werkzaamheden in welke vorm dan ook.

Deelname is op eigen risico. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het bewaken van zijn/haar eigen psychische dan wel lichamelijke grenzen. Bij het ontstaan van problemen van fysieke en/of psychische aard verwijzen wij u door naar uw huisarts/behandelend arts of ter zake deskundige en gespecialiseerde therapeut.
De cliënt verplicht zich om alle relevante informatie te verstrekken aan de hulpverlener. Alle eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het achterhouden van informatie, al dan niet aanwezig in het dossier van artsen en/of overige behandelaars, zijn voor verantwoordelijkheid van de cliënt.

Beƫindiging samenwerkingsovereenkomst


De overeenkomst kan op de volgende manieren worden beëindigd:
 1. De Cliënt geeft aan dat het aantal overeengekomen sessies is afgerond en hij/zij de counseling / coaching / hypnotherapie wil beëindigen;
 2. De cliënt geeft aan dat hij de counseling / coaching / hypnotherapie of het traject HypnoBand wil beëindigen;
 3. De cliënt stuurt de hulpverlener een brief of e-mail waarin hij/zij aangeeft de overeenkomst te willen beëindigen en met ingang van wanneer;
 4. De hulpverlener stuurt de cliënt een brief met daarin opgenomen dat de overeenkomst is beëindigd. Dit doet de hulpverlener alleen wanneer:
 • De cliënt herhaaldelijk niet reageert op schriftelijke of telefonische contactpogingen van de hulpverlener;
 • De cliënt heeft aangegeven dat hij zich niet wenst te houden aan het gezamenlijk opgestelde behandelplan;
 • De cliënt zich herhaaldelijk niet houdt aan de algemene bepalingen uit deze behandelovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen de cliënt en de hulpverlener;
 • De hulpverlener van mening is dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de hulpverlener, de hulpverlener niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties. Is dit het geval bij een traject HypnoBand, dan zal restitutie van geld plaatsvinden naar rato van de nog af te nemen sessies à 139,80 euro per sessie. Ten overvloede: er vindt geen restitutie plaats indien de cliënt besluit om te stoppen met het traject HypnoBand.

Klik hier voor het privacyreglement van deze website.
Klik
hier voor het Privacy-protocol van Carans Counseling en Coaching.


Stacks Image 32
Stacks Image 35